Centrului Regional de Mediu Moldova

Statut

PREAMBUL

Luând în considerare că:

 • țările Comunităţii Statelor Independente (CSI) se confruntă cu serioase probleme ecologice;
 • soluţionarea acestor probleme va necesita eforturi comune din partea guvernelor, organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) şi cetăţenilor din întreaga regiune;
 • declaraţia Conferinţei Europene de Mediu de la Sofia (1995), precum şi cea a Conferinţei paralele a ONG-urilor a solicitat susţinerea donatorilor interesaţi în stabilirea unei reţele de centre regionale de mediu independente în ţările CSI;
 • s-a hotărât ca astfel de centre să fie instituite în Georgia, Federaţia Rusă, Ucraina şi Moldova;
 • semnatarii prezentului Statut asigură susţinerea lor politică şi financiară activităţilor Centrului Regional de Mediu - Moldova (REC - Moldova) pe parcursul executării misiunii sale;

REC - Moldova va opera în mod democratic şi transparent, activitatea sa fiind deschisă pentru public.
REC - Moldova este instituit în Republica Moldova de Semnatarii acestui Statut.
Statutul stabileşte structura operaţională, funcţiile şi scopul REC - Moldova.

1. STATUTUL JURIDIC AL REC - MOLDOVA

1.1 Scopul

Semnatarii confirmă, că REC - Moldova este înregistrat ca persoană juridică a Republicii Moldova, activitatea căreia este reglementată de legislaţia Republicii Moldova, în calitate de organizaţie independentă, non-profit, apolitică cu caracter internaţional.
Semnatarii confirmă, că misiunea REC – Moldova este de a asista în soluţionarea problemelor de mediu din Moldova şi din ţările vecine prin promovarea cooperării atât la nivel naţional, cât şi regional între ONG-uri, instituţii guvernamentale, sectoare private, comunităţi locale şi alte entităţi ecologic vizate, în vederea dezvoltării unui schimb liber de informaţie; de a oferi ajutor tuturor ONG-urilor şi altor entităţi ecologic vizate; de a spori participarea publicului în procesul de luare a deciziilor, în acest fel susţinând dezvoltarea unei societăţi civile democratice în Republica Moldova.

1.2 Cooperarea cu alte Centre Regionale de Mediu

REC - Moldova consimte să coopereze în limitele posibilităţilor cu alte Centre Regionale de Mediu din Federaţia Rusă, Ucraina şi Georgia şi cu alte REC-uri, care pot fi create, în vederea soluţionării problemelor de mediu transfrontaliere sau regionale.

1.3 Activităţi

REC - Moldova trebuie:

 • să ajute la schimbul şi răspândirea informaţiei cu privire la problemele de mediu şi de dezvoltare durabilă, să acorde acces la bazele de date naţionale şi internaţionale, utilizând structurile şi facilităţile deja existente; să editeze buletine şi alte publicaţii;
 • să acorde asistenţă în educaţie, instruire şi dezvoltarea aptitudinilor;
 • să acorde sprijin, pe măsura posibilităţilor, pentru iniţiativele îndreptate spre ridicarea conştiinţei ecologice;
 • să stabilească, ţinând cont de necesitatea menţinerii echilibrului între granturile mici şi mari, un program de granturi mijlocii, şi să participe alături de alte REC-uri la elaborarea unei scheme de granturi pentru proiectele regionale şi transfrontaliere;
 • să promoveze participarea publicului la procesul de luare a deciziilor din domeniul mediului înconjurător;
 • să asigure un for pentru discutarea problemelor de mediu; să analizeze concepţia privind problemele de mediu, dezvoltarea durabilă şi interacţiunea între guverne, ONG-uri şi alte entităţi ecologic vizate;
 • să acorde un cadru corespunzător pentru cooperarea regională la nivel guvernamental şi neguvernamental;
 • să stabilească legătura cu sectorul privat şi sectorul industrial în problemele de mediu.

 

2. STRUCTURA

2.1 Organul de conducere

Organul executiv şi de conducere al REC - Moldova va fi Consiliul Director.

2.2 Consiliul Consultativ

Organul consultativ al Consiliului Director va fi Consiliul Consultativ.

3. CONSILIUL DIRECTOR

3.1 Drepturile şi obligaţiile

Consiliul Director al REC - Moldova va reprezenta Centrul la nivel naţional, regional şi internaţional. Consiliul va avea toate drepturile de administrator al unei organizaţii non-profit conform legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv dreptul de a dobândi şi dispune de bunuri, de a încheia contracte şi de a administra afacerile Centrului. El poate institui comitete consultative tehnice şi financiare, sau, în caz de necesitate, oricare alte comitete. Consiliul Director va informa permanent Comitetul Consultativ despre activităţile şi administrarea Centrului.
Consiliul Director va avea următoarele obligaţii:

 1. de a lua decizii de importanţă generală pentru REC - Moldova;
 2. de a stabili Regulamentul Organizaţional şi Operaţional al Centrului şi de a supraveghea implementarea acestui regulament;
 3. de a supraveghea administrarea financiară a REC - Moldova şi a activităţilor sale;
 4. de a aproba bugetul anual şi planul de lucru al REC Moldova sub formă scrisă;
 5. de a numi Directorul Executiv;
 6. de a dezvolta structura organizaţională şi procedura de angajare a colaboratorilor Centrului;
 7. de a aproba un program de granturi şi de a numi un comitet independent pentru granturi care va activa în baza unor proceduri deschise şi transparente;
 8. de a avea un rol activ în dezvoltarea mijloacelor financiare;
 9. de a furniza Consiliului Consultativ informaţie care 1-ar ajuta să examineze şi să evalueze activităţile REC-ului;
 10. de a reprezenta REC - Moldova la nivel naţional, regional şi internaţiona;
 11. Preşedintele Consiliului Director şi Directorul Executiv vor reprezenta REC - Moldova în Comitetul Internaţional de Coordonare (CIC).

3.2 Numărul, calificarea, alegerea, termenele şi înlocuirea membrilor

3.2.1 Numărul

Consiliul Director va fi constituit din şapte (7) sau nouă (9) membri.
Adiţional, Preşedintele Consiliului Consultativ şi Directorul Executiv vor participa ex officio la şedinţele Consiliului Director. Ei nu vor avea dreptul la vot la şedinţele Consiliului Director.
Prin hotărârea Consiliului Director, Preşedintele poate invita persoane terţe, pentru a participa la una sau la toate şedinţele Consiliului Director. Invitaţii nu vor avea dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor şi nu vor avea dreptul la vot.

3.2.2 Calificarea şi alegerea

Membrii Consiliului Director vor fi numiţi în baza meritelor personale din următoarele grupuri reprezentative:

 1. guvern (unu sau doi membri);
 2. sectorul privat/instituţii de învăţămînt academic (un membru);
 3. organizaţii ecologice neguvernamentale (trei sau patru membri);
 4. sponsori bilaterali şi multilaterali (doi membri).

Consiliul Consultativ poate înainta recomandări către Consiliului Director cu privire la membrii care reprezintă grupele ( 2 ) şi ( 3 ). De asemenea, comunitatea ONG-urilor poate propune candidaturi pentru categoriile ( 2 ) şi (3 ).
Calitatea de membru al Consiliului Director nu poate fi atribuită unui anumit sponsor, unei anumite organizaţii sau ONG.

3.2.3 Termenul de exercitare al unei funcţii

Membrii Consiliului Director vor fi aleşi pentru un termen de trei ani, cu dreptul la o singură realegere.
Membrii iniţiali ai Consiliului Director vor fi numiţi de către Semnatari.
În vederea asigurării continuităţii în primii ani de activitate, se va aplica un sistem de rotaţie. Consiliul Director iniţial va rămâne în funcţie până la sfârşitul anului doi şi apoi doi membri ai Consiliului Director, un reprezentant al ONG şi un reprezentant al Guvernului vor fi înlocuiţi sau realeşi pentru trei ani.
La sfârşitul anului trei, un reprezentant de la ONG-uri şi un reprezentant din partea sponsorilor vor fi înlocuiţi sau realeşi pentru perioada de trei ani. Spre sfârşitul anului patru, ceilalţi trei sau cinci membri ai Consiliului Director iniţial vor fi înlocuiţi sau vor fi realeşi.

3.2.4 Locurile vacante şi înlocuirea

Toţi membrii Consiliului Director, cu excepţia membrilor Consiliului iniţial, vor fi numiţi de către Consiliul Director.

Dacă un membru nu este în stare să-şi încheie perioada de exercitare a funcţiei, Consiliul Director va numi un nou membru până la sfârşitul perioadei în cauză, urmând procedura de numire a noilor membri. Dacă un membru va lipsi de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului Director, atunci Consiliul Director va propune spre examinare înlocuirea sa de către Consiliu.

3.3 Şedinţele Consiliului Director

Consiliul Director va fi convocat trimestrial la timpul şi locul stabilit de către Consiliul Director. Şedinţele extraordinare se convoacă la cererea Preşedintelui Consiliului Director. Limbile operaţionale vor fi romana şi engleza în scopul asigurării unei transparenţe internaţionale cât mai largi.

3.4 Cvorumul şi votarea

Majoritatea membrilor în funcţie vor constitui cvorumul în vederea negocierii afacerilor.
Votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa la care cvorumul este atins va constitui acţiunea întreprinsă de Consiliul Director. Fiecare membru va avea dreptul la un vot cu privire la fiecare chestiune înaintată spre votare în cadrul Consiliului Director. Votul Preşedintelui va fi hotărîtor în caz de paritate de voturi.
Directorul Executiv şi Preşedintele Consiliului Consultativ nu vor avea drept la vot.

3.5 Votarea în absenţă

Se permit două forme de votare în absenţă: prin procură şi prin poştă. Dacă un membru al Consiliului Director nu va fi în stare să se prezinte la şedinţă, el va putea vota prin emiterea unei procuri scrise Preşedintelui. Consiliul Director poate permite votarea prin poştă doar în cazul survenirii anumitor probleme.

3.6 Remunerarea

Membrii Consiliului Director nu vor fi remuneraţi, însă le vor fi rambursate toate cheltuielile de deplasare şi alte cheltuieli legate de exercitarea obligaţiunilor.
 

4. CONSILIUL CONSULTATIV

4.1 Atribuţiile generale

Consiliul Consultativ va prezenta opinii, în baza unei informări permanente, care va include copiile rapoartelor şi minuturilor elaborate de Consiliul Director cu privire la activitatea REC - Moldova, la impactul acestei activităţi şi cu privire la necesităţile regiunii. El va menţine legătura prin intermediul Preşedintelui său cu Preşedintele Consiliului Director şi cu Directorul Executiv al Centrului.
Adiţional, Consiliul Consultativ poate, la solicitarea Consiliului Director, susţine REC -Moldova în efectuarea unor astfel de activităţi, cum ar fi obţinerea finanţării, relaţiile cu publicul, asistenţa tehnică şi recomandările conceptuale.
Preşedintele Consiliului Consultativ poate, consultîndu-se cu Preşedintele Consiliului Director, să înfiinţeze comitete consultative constituite din membrii Consiliului Consultativ. Preşedintele Consiliului Director şi Preşedintele Consiliului Consultativ vor stabili procedura care va facilita cooperarea între aceste două organe.

4.2 Alegerea şi numărul membrilor Consiliului Consultativ

Consiliul Consultativ va fi constituit din cel puţin douăzeci (20) şi cel mult (30) de membri. Din numărul membrilor vor face parte:

a) de la şapte la nouă (7-9) reprezentanţi ai instituţiilor de stat (fără de a depăşi 30% din numărul total al membrilor Consiliului Consultativ);
b) de la şase la zece (6-10) reprezentanţi ai comunităţii organizaţiilor neguver-namentale (ONG), (fără de a depăşi 40 % din numărul total al membrilor Consiliului Consultativ);
c) trei sau patru (3-4) reprezentanţi ai ţărilor şi organizaţiilor donatoare (fără de a depăşi 10% din numărul total al membrilor Consiliului Consultativ);
d) de la patru la şapte (4-7) membri independenţi din mediul academic şi de afaceri, sau persoane selectate pentru cunoştinţele şi experienţa cu care ar putea contribui la activitatea Centrului (fără a depăşi 20% din numărul total al membrilor Consiliului Consultativ).

Iniţial, Preşedintele Consiliului Director, împreună cu Directorul Executiv, va examina toate candidaturile reprezentanţilor din partea persoanelor şi organizaţiilor cointeresate, cu excepţia categoriei (c) şi, dacă va fi cazul, numele persoanelor alese (sectorul neguvernamental va avea opţiunea de a-şi alege reprezentanţii în Consiliul Consultativ), şi apoi va decide componenţa finală a Consiului Consultativ.
Fiind ales, Preşedintele Consiliului Consultativ, împreună cu Directorul Executiv, va examina toate candidaturile în scopul identificării viitorilor membri ai Consiliului Consultativ. Statele şi organizaţiile donatoare vor informa Preşedintele Consiliului Consultativ cu privire la candidaturile sprijinite de ei pentru a fi numite în Consiliul Consultativ.

4.3 Termenul de exercitare al unei funcţii

Membrii Consiliului Consultativ vor activa pentru o perioadă de trei ani, cu dreptul de a fi realeşi. În vederea asigurării continuităţii, membrii Consiliului Consultativ vor fi retraşi din funcţie prin rotaţie, conform sistemului stabilit de Preşedinte şi adoptat la prima şedinţă a Consiliului Consultativ. Orice sistem de rotaţie adoptat de Consiliul Consultativ va asigura menţinerea unui echilibru permanent între numărul membrilor reprezentînd Guvernul şi numărul membrilor reprezentînd sectorul neguvernamental.

4.4 Şedinţele

Consiliul Consultativ se va întruni o dată pe an.

4.5 Normele şi procedurile operaţionale

Consiliul Consultativ va stabili normele şi procedurile sale operaţionale în comun acord cu Consiliul Director.

4.6 Remunerarea

Membrii Consiliului Consultativ nu vor fi remuneraţi, însă li se vor rambursa toate cheltuielile. REC - Moldova poate accepta contribuţii financiare sau materiale, sau venituri dobândite fără a prejudeca independenţa, imparţialitatea şi caracterul său non-profit.
 

5. FUNCŢIONARII

5.1 Preşedintele Consiliului Director

Consiliul Director va alege un Preşedinte dintre membrii săi printr-o majoritate de voturi.

5.2 Preşedintele Consiliului Consultativ

Consiliul Consultativ va alege un Preşedinte dintre membrii săi printr-o majoritate de voturi.

5.3 Directorul Executiv

Consiliul Director va avea dreptul de a numi şi elibera din funcţie Directorul Executiv, care se va ocupa de administrarea activităţii zi-de-zi a Centrului, conform strategiei şi directivelor stabilite de Consiliul Director.

Directorul Executiv va fi numit în funcţie pentru un termen de trei ani, cu o perioadă de încercare de şase luni, cu dreptul de a fi reales pentru o singură dată cu acordul comun al Consilului Director.

6. CONFLICTUL DE INTERESE

Dacă un membru al Consiliului Director, Consiliului Consultativ sau al oricărui alt comitet instituit de acestea sau de Directorul Executiv se află în conflict de interese sau este cointeresat direct sau indirect în oricare din chestiunile examinate de aceste organisme, acesta trebuie să declare interesul la prima ocazie Preşedintelui Consiliului Director şi să se retragă de la şedinţă în timpul evaluării sau aprobării acestei chestiuni.
În cazul descoperirii unui conflict nedeclarat anterior unei acţiuni întreprinse de aceste organisme, decizia va fi anulată şi va fi reexaminată fără participarea membrului implicat în conflict.

 

7. ACTE

7.1 Raportul anual

Consiliul Director va publica un raport anual, care va include registrul veniturilor şi cheltuielilor pentru anul precedent.

7.2 Minuturile

Consiliul Director va înregistra în mod regulat minuturi de la toate şedinţele. Aceste minuturi vor fi aprobate de către toţi membrii prezenţi la începutul fiecărei adunări şi vor fi semnate în prezenţa acestora de către Preşedinte.
 

8. FINANŢE

8.1 Veniturile

REC-Moldova poate accepta contribuţii financiare sau de ordin material, sau dobândi venituri fără de a-i fi prejudecată independenţa, imparţialitatea şi caracterul său non-profit.

8.2 Auditul contabil

Evidenţa contabilă financiară a REC-Moldova va fi efectuată conform regulilor stabilite pentru entităţile juridice similare din Republica Moldova, precum şi conform standardelor internaţionale. Contribuţiile financiare pot fi supuse anumitor proceduri suplimentare, pentru a satisface cerinţele donatorilor.
Consiliul Director va numi un auditor independent care va efectua auditul anual al conturilor REC-Moldova. Auditele suplimentare pot fi autorizate de Consiliul Director.

 

9. RETRAGEREA SAU DIZOLVAREA REC - MOLDOVA

9.1 Retragerea

Semnatarii au dreptul de a se retrage de la activităţile REC - Moldova printr-o notificare scrisă în legătură cu intenţiile sale de a se retrage, adresată Preşedintelui Consiliului Director cu şase luni înaintea demisionării.

9.2 Dizolvarea

REC - Moldova poate fi dizolvat printr-o decizie unanimă a Semnatarilor. La dizolvare activele nete ale REC - Moldova se vor transfera, la decizia Semnatarilor, uneia sau mai multor organizaţii care operează exclusiv în scopuri caritabile, ştiinţifice sau academice.
 

10. MODIFICAREA STATUTULUI 

Prezentul document poate fi modificat printr-un acord scris al 2/3 a majorităţii Semnatarilor.
 

 

Semnat la 24 iunie 1998 la Aarhus.
 

 

SEMNATARII:

Reprezentanţi autorizaţi

...........................................................................................................................................................
Republica Moldova

...........................................................................................................................................................
Comisia Europeană

 

 

 

Download

 

Statutul Centrului Regional de Mediu Moldova