Managementul integrat al deșeurilor municipale solide în arealul transfrontalier

Pe parcursul ultimilor patru luni în cadrul proiectului „Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, au avut loc mai multe evenimente: ședința a VI-a a echipei transfrontaliere desfășurată la Chișinău în perioada 6-8 februarie 2014; ședința a II-a a Comitetului de Coordonare a proiectului organizată la 25 martie anul curent în incinta Consiliului Județean Iași; întruniri privind schimbul de experiență în domeniul managementului deșeurilor între 15 reprezentanți ai echipei de proiect, ai firmelor de salubrizare și ai organelor administrației publice locale din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurate în or. Târgu Frumos și mun. Iași – România la 13-15 aprilie 2014; seminare informative privind conștientizarea publicului referitor la managementul integrat al deșeurilor municipale solide petrecute în școli și licee; întruniri cu cetățenii, agenții economici și reprezentanții APL, care au tratat problemele de gestionare a deșeurilor din raion, precum și acțiunile realizate/necesare în vedera soluționării acestora.

De asemenea, prin proiect, au fost elaborate și disribuite 6000 de pliante informative privind Managementul deșeurilor municipale solide prin prisma celor 4 R – reduce, refolosește, reciclează, regândește, publicate în română și ucraineană de către REC Moldova. De asemenea, au fost confecționate 90 de containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care au fost instalate în localitățile țintă ale proiectului.

Conform Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Grant al proiectului, a fost prelungită durata de implementare a acestuia cu 3 luni (09.05.2014 – 11.08.2014). Prelungirea menționată este determinată, în general, de necesitatea continuării activităților proiectului privind desfășurarea procedurilor de achiziție a autospecialelor pentru evacuarea deșeurilor în or. Novoselița (Ucraina) și Târgu Frumos (România), precum și finisarea lucrărilor de construcție a stației de sortare a deșeurilor municipale solide în r-nul Fălești și darea în exploatare a acesteia.

Una din activitățile realizate de REC Moldova în cadrul proiectului a reprezentat elaborarea Studiului de Fezabilitate „Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale solide în raionul Fălești”. Scopul acestuia este de a determina fundamentarea tehnico-economică și financiară în vederea dezvoltării infrastructurii de gestionare a deșeurilor municipale solide, perfecționarea serviciului de salubrizare din or. Fălești și extinderea acestuia în localitățile rurale din raion. Beneficiarii studiului sunt: administrația publică locală, populația, agenții economici, instituțiile publice din raion și Î.M. Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din or. Fălești. Studiul este fundamentat pe analiza situației actuale realizată pentru perioada anilor 2007-2012, care descrie și evaluaează conjunctura existentă în raion privind managementul deșeurilor municipale solide. Totodată, au fost prezentate viziuni asupra organizării sistemului de salubrizare și estimată cererea prin elaborarea prognozei generării și colectării deșeurilor municipale solide pentru perioada 2013-2020. În baza acestora a fost determinată necesitatea construirii pe teritoriile primăriilor din raion a 680 de platforme de precolectare și instalarea a 2815 de containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor, precum și dotarea operatorului de salubrizare cu mijloace de transport și utililaj, tehnică de calcul și echipament de birou. Prin efectuarea analizei cost-beneficiu a fost estimată valoarea totală a investiției în sumă de 28,1 mil. lei, examinată valorificarea acesteia, precum și au fost stabilite tarifele pentru serviciului de evacuare a deșeurilor. Studiul include recomandări privind modificarea cadrului regulator, instituțional și organizațional al firmei de salubrizare din or. Fălești, propuneri referitor la organizarea noului sistem de management integrat al deșeurilor municipale solide în mai multe etape, dar și potențiale surse de finanțare.

Actualmente, în or. Fălești se desfășoară lucrările de instalare a liniei de sortare selectivă a deșeurilor municipale solide, care va îmbunătăți substanțial calitatea gestionării deșeurilor în raion.

 

Download: PDF

 

Managementul integrat al deșeurilor municipale solide în arealul transfrontalier