Elaborarea Strategiei sectoriale privind calitatea aerului

Bors aerLa 19 iunie 2014 viceministrul mediului Lazăr Chirică a prezidat ședința comună cu Grupul de lucru național și experții internaționali în vederea conlucrării asupra proiectului Planului de acțiuni a Strategiei privind calitatea aerului.

Elaborarea unei strategii sectoriale în domeniul calității aerului este o cerință a capitolului ”Mediu” din Acordul de Asociere cu UE, inclusă de asemenea și în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie. 

Grupul de lucru urmează să stabilească obiectivele şi sarcinile pe termen lung în vederea dezvoltării și implementării unui sistem de management integrat a calității aerului şi axîndu-se pe abordarea sistemică a procesului de evaluare și gestionare a calității aerului, în corespundere cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Documentul de politici planificat urmează să asigure cadrul strategic pentru transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivelor europene din sectorul Calitatea aerului.

Activitatea Grupului de lucru a fost sprijinită de către experții internaționali din cadrul proiectului Guvernarea calității aerului, Jūlija Dubašinska și Valts Vilnitis.

Agenda ședinței a inclus subiecte precum consultarea și definirea obiectivelor Strategiei dar și a acțiunilor necesare pentru atingerea acestora.

Strategia va promova conceptul dezvoltării durabile definit ca modul de dezvoltare prin care sunt asigurate necesităţile în prezent, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi asigura propriile necesităţi. În sensul conceptului de dezvoltare durabilă, protecţia atmosferei este luată în considerare avându-se în vedere impactul poluării aerului asupra calităţii vieţii şi asupra sănătăţii oamenilor. Strategia urmăreşte stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială şi calitatea atmosferei, asigurându-se că dezvoltarea noilor politici se realizează cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

În scopul reducerii impactului poluării atmosferei asupra calităţii vieţii cît şi pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător, axele prioritare de acţiune strategică în domeniul gestionării calităţii aerului vizează direcţiile prioritare de dezvoltare, prin consolidarea potenţialului instituţional în domeniul gestionării calităţii aerului, elaborarea cadrului legislativ-normativ în domeniul protecției calității aerului în corespundere cu prevederile directivelor europene, evaluarea şi gestionarea integrată a calităţii aerului, identificarea și punerea în aplicare a celor mai eficiente măsuri pentru de reducere a emisiilor, adaptarea procedurilor pentru furnizarea, evaluarea și raportarea datelor privind calitatea aerului, promovarea activităţilor de conştientizare şi informare cu privire la importanţa măsurilor de prevenire a poluării aerului atmosferic şi crearea sistemului de informare şi participare a publicului la luarea deciziilor.
 

Elaborarea Strategiei sectoriale privind calitatea aerului